Бизнесът

Рудник „Елаците“ и кръговата икономика

От системата за разделно събиране до преработката и повторното използване на отпадъци – два успешни примера

Елаците-Мед АД въведе централизирано управление в трошачно-пресевния мобилен комплекс за производство на фракциониран инертен материал Triman, работещ на рудник „Елаците“. Компанията инвестира в мобилния комплекс, който е в експлоатация от 2019 г. Преработва и оползотворява скалния материал (откривка), реализиран при добива на медни руди.

Със съоръжението се постига значим екологичен ефект. Част от скалния материал не се депонира като отпадък, а се реализира като добавъчни материали за бетони, пътища и жп линии. Те отговарят на всички изисквания на европейските стандарти и са сертифицирани по Система 2+ по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011. Съвременните технически решения за автоматизиране и усъвършенстване на инсталацията през 2023 г., увеличават производителността и надеждността на оборудването и подобряват качеството на продуктите. С автоматизацията на работния процес се облекчава труда на технологичния и поддържащ персонал и се постига по-висока ефективност.

Съоръжението е един от начините за постигане на по-нисък отпечатък от дейността на Елаците-Мед върху околната среда.

По-малко отпадъци, повече суровини

За периода 2021 – 2027 г. една от основните стратегически цели е да се образуват все по-малко отпадъци.  Това става чрез насърчаване на дейности по повторна употреба, поправка, ремонт и преработка на продуктите. Предвижда се въвеждането на нови схеми на отговорност, които ангажират компаниите с екологично поведение. Обръща се внимание на висококачественото рециклиране чрез насърчаване на разделното събиране. А също и предоставяне на повече и по-качествени вторични суровини за преработващите предприятия.

Ръководството на Елаците-Мед АД подкрепя европейските и национални политики, насочени към устойчив зелен преход, и политиките, целящи намаляване в най-голяма степен депонирането на отпадъци.

Защо изхвърлянето им трябва да бъде заменено със събиране, преработка и оползотворяване?

В кръговата икономика продуктите, се възстановяват като нови в процес на повторно производство. Вече са преработени много строителни и селскостопански машини, двигатели за камиони и автомобили, електрически двигатели, домакински уреди и вятърни турбини

„Нашите усилия също са насочени към максимално оползотворяване на природните ресурси, както и към намаляване на количествата минен отпадък от добива – казва инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на компанията. По-малко отпадъци означава по-малко въглеродни емисии. Ние всички сме свидетели на последствията от глобалното затопляне и предприемаме различни мерки, за да ограничим нашия отпечатък върху природата.“ В допълнение, повторното използване на природни ресурси и намаляването на отпадъците позволява на компанията да намали своите разходи и да бъде по-ефективна.

На територията на рудник „Елаците“ функционира модерна система за събиране, приемане, разтоварване, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци, които се предават за рециклиране. На две площадки – едната за метални, а другата за производствени, битови, строителни отпадъци, има възможност да се третират повече от 40 вида отпадъци.

Система за разделно събиране на отпадъци

Площадката за метални отпадъци в Рудодобивния комплекс е изградена на площ от 1700 кв. м. Оборудвана е с кранова везна, машини за товарене и разтоварване и специализирани съдове за съхранение на отпадъци от черни и цветни метали. Обслужва се от квалифицирани служители, които спазват всички инструкции за безопасност при работа. Отпадъците се събират ежедневно от всички производствени цехове. Местата, където се събират, са обозначени с добре видими надписи с наименованието на съхранявания отпадък и код съгласно наредбата за класификацията им.

Площадката за производствени и строителни отпадъци е изградена върху площ от 3654 кв. м. Тя е предназначена третирането на всички видове отпадъци, образувани от различните производствени дейности на комплекса. Тук се извършват дейности по събиране, приемане, разтоварване, предварително третиране, временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване.

Отпадъците се събират и обработват от техника като бордови лекотоварен автомобил, мотокар с товароносимост до 3 т и др. Площадката е оборудване с платформена везна и балираща машина. Използването на екоконтейнери намалява и/или предотвратява риска от замърсяване на околната среда. Всички съдове за съхранение са обозначени с информационни табели/ етикети. Ако е необходимо, при приемане на отпадъците на площадката се извършва и визуален контрол за вида им. Събраните отпадъци се предават за последващо оползотворяване на лицензирани фирми.

През 2022 г. са събрани и предадени за оползотворяване и рециклиране на лицензирани фирми: черни и цветни метали, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки, хартия и картон, отпадъчни моторни и хидравлични масла, филтри, абсорбенти и филтърни материали и др.

С въвеждането на комплексните площадки се подобрява организацията по събиране и временно съхранение на отпадъците, като се предотвратява смесването на различни по вид отпадъци с всички негативни последствия от това.

Усилията за намаляване и оползотворяване на отпадъците, свързани с дейността на компанията, несъмнено смекчават значително влиянието на рудник „Елаците“ върху околната среда. Те имат отношение към устойчивия добив на медни руди и показват ангажираността на Елаците – Мед АД към прилагането на практика на модела на кръговата икономика.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button