ИнтервюТоп новина

Започна строителството на третата пречиствателна станция на рудника

Инж. Васил Шишков, директор на Рудодобивен комплекс пред вестник "Етрополе за хората"

– Инж. Шишков, от началото на годината сте директор на Рудодобивен комплекс, има ли промяна?

– За времето, в което съм на позицията директор на Рудодобивния  комплекс, виждам как екипната работа, екипното мислене продължават. Съсредоточили сме се върху подобряване на инфраструктурата на комплекса и оптимизиране на основните производствени процеси. От началото на годината това са стъпки, които следват цялостната стратегия на компанията и Група ГЕОТЕХМИН за устойчиво развитие. Стремежът ни е процесът на изграждане на нови съоръжения да помогне за постигане на още по-добри резултати. Сред тези проекти е изграждането на нова пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструиране на магистралната гумено-транспортна лента, подобряване на поддържащите инфраструктури, свързани със съхранение на резервни части, материали и консумативи, както и много вътрешно оптимизационни процеси, от които зависи общата ефективност на производството.

– Предвиждат ли се нови инвестиции в машинния парк на комплекса?

– Инвестиционната ни програма е одобрена и е съобразена със стратегическите цели на компанията за устойчиво развитие. Планирано е закупуване на ново минно и спомагателно оборудване, свързано с поддръжката на пътната инфраструктура и всички производствени процеси, като валяк, спомагателни  автосамосвали и лекотоварен транспорт,  челни  товарачи, багери и др.

През април влезе в експлоатация нов специализиран Багер HITACHI ZX-890 LCR-7 с удължена стрела, който спомага за обезопасяването на рудничните откоси и поддръжката на всички хидротехнически съоръжения и периферни за рудника изработки. Стрелата му е 30 м. и с него оформяме работни площадки и рудничните откоси, с цел безопасност и постигане на контурите на рудника. Доставена е и допълнителна техника, свързана с логистиката и поддръжката хидротехническите съоръжения на територията на комплекса. От новите ни придобивки за машинния парк мога да спомена още комбиниран багер и товарачка. До края на годината очакваме в експлоатация да влязат още един комбиниран багер-товарач CATERPILLAR, който ще е с обем на работния инструмент от 7 куб. м., ще се доставят и голям валяк, както и спомагателен лек транспорт и нови автобуси за работниците. Новите доставени машини, както и тези, които предстои да получим, са от най-висок клас и напълно покриват изискванията на норма „Евро 6“. Отговарят и на съвременните изисквания за емисиите на отработените газове.

Всички тези инвестиции се правят от ръководството  с цел да се гарантира опазването на околната среда, да се осигури по-малко въздействие от индустриалната дейност върху природата. Малка част от обществото в общината може би не е наясно или не иска да разбере, че наша основна грижа в дейността на комплекса и като цяло в компанията Елаците-Мед АД е максимално да ограничим въздействието върху околната среда и ние постоянно да се стремим към подобряване на средата, в която работим. Всичко това е необходимо за района, в който живеем и се трудим.

– Разкажете повече за дейностите по опазването и възстановяването на околната среда?

– На територията на Рудодобивния комплекс са изградени редица хидротехнически съоръжения за управлението на водите и не допускаме смесването на замърсени с чисти води. Замърсените води се насочват към пречиствателните станции. Ако трябва да представя по-подробно тези хидротехнически съоръжения, ще обясня, че това са отводнителни подземни минни изработки, водоулавящи съоръжения, отводнителни канали, пречиствателни станции за отпадъчни води и утайници за свободно утаяване на твърдите частици.

Отводнителните подземни минни изработки са с приблизителна обща дължина от 18 650 м. и са изградени на различни хоризонти. В тях влизат и част от  старите отводнителни съоръжения, а изграждането на новите е съобразено с развитието на минните дейности. Ефективно и независимо едно от друго функционират две пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, в процес на строителство е трето.

Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на кота 950 е пусната в експлоатация през 2010 г. и е с максимален капацитет за пречистване на замърсени води от 15 l/s. Другата – на кота 840, работи от 2014 г., с максимален капацитет за пречистване на замърсени води до 80 l/s. Тя е изградена и функционира по тeхнология  на японската фирма Мицубиши Матириълс Текно, една от най-добрите в областта на пречистването на индустриални води в света. Уникалното на тази технология е процесът на неутрализация чрез циркулация на утайката, което води до получаване на фина утайка с добра филтруемост, повишена плътност и намален обем.

В резултат на напредване на минните дейности и на база оценките по изготвения воден баланс на чистите и замърсените води на територията на рудника, в момента се изгражда нова – трета пречиствателна станция, по технология на германската фирма „Енвирохеми“, с проектен капацитет до 100  l/sec. Станцията е от модулен тип, като всеки модул е с капацитет 25 l/s. В крайна фаза пречиствателното съоръжение ще бъда надградено до 250 l/s.

Първата копка бе направена на 16 януари т.г. В момента сме извършили основните изкопни работи и от месец май започва строителството. Очаква се пречиствателната станция да бъде въведена в експлоатация през 2025 г.

– Какъв ще бъде ефектът след финализирането на този проект за ПСОВ?

 – Иновативното решение при тази технология е използването на  непрекъснато действащи реактори с идеално изместване. На практика, по-големият капацитет, който сме заложили – 250 литра/секунда, ще гарантира улавяне и пречистване на приливни вълни и обилни валежи. Проектът на пречиствателната станция включва изграждането на допълващи съоръжения, които не са в самата станция, група утайници с прилежащите им довеждащи и отвеждащи канализационни мрежи за пречистване на твърдия отток на дъждовните води чрез метода на свободно (просто) утаяване на дисперсната, твърда фаза.

Изградените хидротехнически съоръжения за управлението на водите, чиято цел е недопускане на смесването на чисти и замърсени води, и стремежа за управлението им чрез непрекъснатото внедряване на иновативни и практични решения, както и ефективното използване на ресурсите ще сведе до минимум екологичния отпадък на дружеството.

– Засяга ли Рудодобивният комплекс източници за питейна вода в гр. Етрополе, какъвто слух имаше неотдавна?

– Не! Няма данни за влияние на дейността на дружеството върху водоизточниците за питейно водоснабдяване.

– Бизнесът се оплаква от липса на достатъчно кадри, особено за определени професии. Лесно или трудно се намират кадри за Рудодобивен комплекс?

– Има интерес за работа към всички направления на Рудодобивния комплекс, като кандидатите са както от община Етрополе, така и от различни други краища на страната. По време на пандемията от Covid-19 се наблюдаваха колебания, най-вече от средите на водачите на тежка минна техника, и малка част напуснаха с надежда да намерят по-добре платена работа и да пътуват в чужбина. След няколко месеца се върнаха пак при нас, още повече че при работа в чужбина с командировъчни те се осигуряват на минимален доход, няма как да получат добри пенсии, а нашите оператори на машини вземат високи пенсии. Радваме се, че тези специалисти решиха да се върнат. Ако си дисциплиниран, лоялен към фирмата, с добра квалификация, умения и знания, може да се върнеш в рудника.

Социалната политика на компанията е свързана не само със заплащането, но и с грижата за хората и възможността за тяхното лично и професионално израстване.

– Защо някои хора напускат, защо други много искат да работят в Рудодобивния комплекс?

Стремим се да разберем мотивите на всеки, пожелал да напусне. Непрекъснато водим социален диалог със служителите и при въпроса: „Какво те накара да смениш обстановката и работата?“, се оказва, че до голяма степен напускането е по семейни причини. Например, съпругата не живее в града, децата им липсват, въпреки възможностите, предоставени от компанията за живот в гр. Етрополе. Дойдоха да работят като шофьори при нас хора от малки градове в близост до гр. София, служители от градския транспорт на София, бивш служител от АЕЦ „Козлодуй“ и др.. Напуснаха само затова, че трябва да нощуват в гр. Етрополе – имаме общежитие, но са далеч от семействата си през делничните дни.

Има и служители, които са освободени, а не уволнени, по взаимно съгласие по чл. 331 на Кодекса на труда. Основната причина е нелоялно поведение спрямо компанията и липсата на отговорност, свързана с работата. Като цяло служители, нарушили трудовата дисциплина и правилата по правилника за вътрешен трудов ред. Става дума за единици.

В инженерния персонал в момента имаме специалисти от Ямбол, Стара Загора, София, Велико Търново и други. Интересен случай е на наш служител от град Русе. Работил е 20 години в телевизионния център в града. В един момент прави рязък завой в живота си и решава да работи при нас. Завършил е МГУ „Св. Иван Рилски“. Попитах го: „Как реши да дойдеш в Етрополе?“ Той откровено сподели, че харесва подема  на минерално-суровинния бранш в България и възможностите, които предлагаме като компания, свързани със социални придобивки, режим на работа, трудови възнаграждения, възможности за развитие. Затова не се е колебал да приеме възможността да стане част от нашия екип.. Има и други подобни примери, и то немалко. Отлично се приспособи към условията на работа и изискванията към кадрите специалист по заваряване с всички необходими сертификати и квалификации. Поради спецификата на тази професия, на местно ниво създадохме група за заваряване и този специалист  ръководи екипа. В резултат на това в Рудодобивния комплекс вече сме оптимизирали тази дейност и я правим по ефективна и ефикасна.

– Какво най-вече привлича хората да стават част от екипа на Елаците-Мед, в частност и на Рудодобивния комплекс? Високите възнаграждения, финансовите бонуси или нещо друго?

– Социалната политика на компанията е свързана не само със заплащането, но и с грижата за хората и възможността за тяхното лично и професионално израстване. Ръководството винаги  с отворени врати и готово да съдейства за решаване на личните проблеми на всеки един член на колектива. Актуализират се трудовите възнаграждения на тези работници и служители, за които преките им ръководители са преценили че техния принос е предпоставка за това. Ежемесечно има допълнителното материално стимулиране на служителите и работниците в зависимост от изпълнението на производствената програма и икономическите показатели. Отделно от това се дават и средства за Великден, Коледа, Ден на миньора и при излизане в платен годишен отпуск. Всеки един служител, без значение на какво ниво е и каква му е позицията, получава т.нар. „социален пакет“. Според производствените резултати има текущи целеви бонуси, както и такива, при изпълнение на конкретни задачи. Стимулираме лоялното отношение към компанията, спазването на трудова дисциплина.

– Да се върнем на въпроса за подобряване на инфраструктурата на Рудник „Елаците“. Какви са актуалните проекти в тази сфера?

 – Подобряването на инфраструктурата е през цялата година, като към момента съобразено със сезона, сме се съсредоточили към асфалтиране на площадките при цеховете Взривна фабрика, Топлосилова централа, Ремонтно-механичен цех. Насочили сме усилия и в друга посока – подобряваме социално битовите-условия във всички битови корпуси,  с цел освежаване на средата, по-добра вентилация на помещенията, казано най-общо – стремим се условията на труд да са най-добри. Например, имаме подготвени проекти за изграждане на допълнителна вентилация в цех КЕТ.

– Компанията работи по проект за ESG. Бихте ли казали какви действия се предприемат по отношение на климатичната неутралност и развитието на производството?

 – В тази посока проучваме пазара и от гледна точка на най-съвременните и екологични начини за производство в минната индустрия. Погледът ни е насочен към използването на електрическите минни автосамосвали и добивни машини. Проучваме възможността за използване на машини с т.нар. хибридна технология и внедряване на електрически тролейни линии и други новости в бранша. Не сме спирали да работим в тази посока. В контакти сме и провеждаме  работни срещи с реномирани компании от Европа. Изпратили сме им пакет с въпроси, които ни интересуват и очакваме отговор. Известно е, че условията на работа в рудниците по света са много различни. За да ни дадат конкретно предложение, трябва да се запознаят със спецификата на рудник „Елаците“. Проучваме и нови възможности за оросяване и отводняване на обекта. Към комплекса има отдел, който се занимава с технологично развитие на оборудването. Едно от предложенията е самите тежкотоварни камиони да могат оросяват. В момента това се прави с водоноски.

От 2012 г. ползваме препарати за прахоподтискане на масива от различни производители. Всяка година надграждаме и проучваме пазара, като към момента използваме продукти на фирмата „Енвирохеми“..  Непрекъснато се извършват замервания за запрашаемостта в атмосферата. Преди, при идентични условия, се използваше с около 20% повече вода, като по този начин на оросяване с използването на изцяло биологичен разтвор за прахоподтискане. Успяхме да спестим  водата като ценен природен ресурс, намалявайки  нейното потребление за промишлени нужди, което също е сред нашите цели.

Кой е той?

Инж. Васил Шишков е родом от гр. Дряново. Завършил е специалност „Минно инженерство“ и има специализация „Минен мениджмънт“ в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Веднага след дипломирането си през 2002 г. започва работа в Елаците-Мед АД като началник смяна „Добивен участък“. Преминал е през всички стъпала в йерархията. От януари т.г. е директор на Рудодобивния комплекс, а преди това – в продължение на четири години – е бил зам.- директор. Двадесет и две години той живее в гр. Етрополе и по думите му се чувства етрополец.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button