Общината

Елаците МЕД – отговорно отношение към опазване чистотата на водите

 Елаците Мед АД е водеща компания в минната индустрия на България и ръководството на дружеството се стреми да прилага най-високите стандарти по отношение предотвратяване замърсяването на околната среда, в това число и опазване на водните ресурси. Водата е от основно значение за живота на хората, природата и икономиката и отговорното отношение към опазването на този ресурс е изведено като приоритет. Тази отговорност е доказана през годините чрез последователното изпълнение на редица мероприятия, заложени в Програмата за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците“. За 23 години са направени инвестиции и разходи за опазване на околната среда за над 1.3 млрд. лв. Това е част от приноса на Елаците-Мед, който заедно с всички данъци, такси и вноски, свързани с бюджета на страната, надхвърля 3 млрд. лв.

За да бъдат решени екологичните проблеми за привеждане на състоянието на водите на р. Малък Искър в съответствие със законовите изисквания, е разработена концепцията за управление на водите на територията  на Рудодобивния комплекс. Тя включва  отводняване на котлована на рудника, управление на водите, генерирани от насипищата, и чистите води. Концепцията е съобразена с плановете за развитие на минно-добивните дейности. Според начина на образуване промишлените води от дейността на рудника могат да се групират в три групи: води, замърсени от процесите на окисление на сулфидните минерали в насипищата; отпадъчни води от технологични процеси и води от отводняване на котлована на рудника. Трите групи отпадъчни води се различават по елементния състав в тях и затова начинът на тяхното пречистване и третиране е различен. На територията на обогатителната фабрика водите от насипищата се неутрализират и се включват в оборотния ѝ цикъл.

Отводняването на котлована на рудник „Елаците“ се осъществява чрез подземни минни изработки, които дренират повърхностните и дъждовни води и те се отвеждат до съоръжения за пречистване. През годините са построени три дренажни галерии за отвеждане на тези води. Общата дължина на галериите е близо 5000 m. С цел недопускане замърсяването на чистите води от притоците на р. Негърщица са изградени открити канали, водохващания и хидротунели, които отвеждат тези води от зоната на въздействие на западните насипища. Пречистването на отпадъчните води днес се извършва в две пречиствателни станции. Пречиствателна станция предотвратява заустването на води със съдържания на отпадъчни масла, нефтопродукти и неразтворени вещества. Пречиствателната станция, изградена по технология Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС), третира останалите рудничните отпадъчни води, които не се пречистват от другото пречиствателно съоръжение. Направената инвестиция за проектиране и изграждане на станцията по японски образец, както и довеждащата инфраструктура е за над 20 млн. лв. Основните съоръжения, които са изградени, са: стандартен радиален утаител с диаметър 35 m, резервоар за неутрализация, административна сграда, силоз за хидратна вар с обем 100 m3, пясъчен филтър с 3 секции, резервоар за промивна вода, резервоар за отпадна вода от промиване, резервоар за пречистена вода, резервоар за ренеутрализация, резервоар за сярна киселина. Напълно автоматизирани са процесите на неутрализация, утаяване и рециркулиране на утайката, пречистване чрез пясъчен филтър неразтворените вещества и ренеутрализация.

С оглед развитието на минно-добивната дейност на територията на рудник „Елаците“ и отчитайки факта, че в периоди на обилни валежи и снеготопене се наблюдава повишаване съдържанието на неразтворени вещества в р. Негърщица, е предвидено и изграждането на третата пречиствателна станция по технология на EnviroChemie.

Трета пречиствателна станция ще се изгражда в „Елаците“

Технологията за пречистване на бъдещата трета пречиствателна станция на рудник „Елаците“ включва високоефективно механично и химично третиране на замърсени с тежки метали и неразтворени вещества води. Основният пречиствателен модул е от контейнерен тип: мобилен Envimodule контейнер. Предвижда се да бъдат изградени следните съоръжения: командна зала, помпена станция, бетонови съоръжения (буферен резервоар за необработени води с обслужваща сграда и складово помещение, буферен резервоар за пречистени води) и склад за реагенти. Процесите ще са напълно автоматизирани. Избраната технология предлага устойчиво и ефективно решение – чрез нея ще може да се пречиства повече от един замърсител едновременно.

Управлението на отпадъчните води, образувани в резултат на дейността на рудник „Елаците“ и недопускане замърсяването на водите на р. Малък Искър е сложен и отговорен процес. Изградени са две пречиствателни станции и трета е в етап на изпълнение, построени са повече от 12 km подземни минни изработки, няколко хиляди метра тръбопроводи, десетки съоръжения за улавяне на замърсени и чисти води. Всичко това несъмнено води до значително подобряване на екологичното състояние на р. Малък Искър и ефектът от построените съоръжения е видим за всички. Това се отчита и в последния публикуван Анализ за състоянието на повърхностните водни тела, разположени на територията на Дунавски район за басейново управление за периода 2020–2021 г., в която състоянието на реката в горното ѝ течение е оценено като умерено.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button