Бизнесът

Елаците-Мед повишава енергийната си ефективност

Компанията има изградена ефективна система за управление на енергията

Добивът и преработката на полезни изкопаеми е процес, свързан с използването на значителни количества енергия. Елаците-Мед АД е високотехнологична компания и управлението на енергията е важно за правилното функциониране на основните производствени единици, оптималното използване на енергоносителите и намаляване на въздействието върху околната среда и климата. Компанията има изградена ефективна система за управление на енергията, която през 2014 година е разширена и освен електрическата енергия са добавени всички енергоносители. През 2015 година системата за управление на енергията е сертифицирана в съответствие с международния стандарт ISO 50001/2011. Стандартът определя изискванията и указанията за успешно разработване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на енергията. След промяната на стандарта във версия ISO 50001/2018, Елаците-Мед АД изпълни всички изисквания и системата за управление на енергията е ресертифицирана в съответствие с новия стандарт.

„Въвеждането на ISO 50001 осигури систематичното наблюдаване и подобряване на енергийните характеристики на всички нива за оптимизиране на енергийната ефективност, намаляване на енергийните разходи и въздействието им върху околната среда. Всяка година се извършва външен одит за съответствие на системата за управление на енергията със стандарта и за постоянното подобряване на енергийните характеристики. Изготвя се годишен енергиен преглед за използването на енергията, отчитат се изпълнените мерки за енергийна ефективност и се набелязват нови за следващата година“, заяви инж. Никола Русинов, ръководител отдел „Енергиен мениджмънт” в компанията.

При добива на медна руда, транспортирането, преработването и обогатяването й до концентрат се използват значително количество електрическата енергия и дизеловото гориво. В Рудодобивен комплекс консуматори са дизеловите и електрически багери, сонди и автосамосвали. Всяка година се правят основни ремонти, подменят се основни възли, а при необходимост се закупуват нови машини. По този начин се подобряват енергийните характеристики на машините и съоръженията.

В Рудодобивен комплекс се използва 7 % от общото количество изразходвана електрическа енергия от Елаците-Мед АД и 98 % от дизеловото гориво. Следвайки своята политика за обновяване на минната механизация със съвременни високопроизводителни машини, през последните пет години се извършиха значителни инвестиции в закупуване на багери, сонди и автосамосвали. Само закупеният през 2022 година електрохидравличен багер Hitachi EX2600E-6LD, оборудван с най-съвременни технологии и с нулеви емисии на CO2, замени два дизелови багера и те бяха спрени от експлоатация.

От изпълнението на тази мярка за енергийна ефективност разходите за дизелово гориво бяха намалени с 2 % и бяха спестени 1 500 т/год. емисии СО2 -eq. Обновяването на останалата минна механизация на рудник „Елаците“, доведе до спестяването на 3 500 т. емисии СО2–eq за периода от 2019 година до 2023 г. В обновения парк на Рудодобивния комплекс има и последно поколение багери, булдозери, сонди и самосвали с активна регенерация на изгорелите газове. През 2023 г. бяха пуснати в експлоатация верижен булдозер CATERIPPLAR D9 и колесен булдозер CATERIPPLAR 877К. Те са с компютърно управление на основните компоненти и са оборудвани с дизелови двигатели, покриващи всички европейски екологични норми от ниво Tier 4F / Stage V, с активна система за регенерация на изгорелите газове /DPF/ и система за намаляване на азотните окиси AdBlue. Оборудвани са с GPS устройства, чрез които може да се осъществява отдалечен достъп.

Инвестициите в най-съвременно технологично оборудване и модерна минна механизация гарантират устойчивото развитие на рудника, опазването на околната среда и намаляване на въздействието на дейността върху изменението на климата.

За постигане на целите на Зелената сделка, усилията на ръководството на компанията са насочени към прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на производството, електрификация в максимална степен там, където технологично е възможно, и инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Пример в това отношение е въведената в експлоатация през август 2023 година фотоволтаична централа с мощност 1 MWp за производство на електрическа енергия за собствено потребление, като се очаква да бъдат спестени въглеродни емисии в размер на до 1 000 т/год. СО2 -eq. Проектът е част от дългосрочната стратегия на Елаците-Мед за увеличаване на дела на ВЕИ в енергийния микс на предприятието, както и за поетапно внедряване на нови технологии за повишаване ефективността на енергопотреблението и инвестиции в „зелена енергия“. Разработват се и други подобни проекти, чиято реализация следва да започне през следващите две години.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button