Бизнесът

Нова рекултивация на терени на рудник „Елаците“

Възстановяването на нарушени участъци възвръща естествения им облик съобразно природните условия и местния ландшафт

Нарушени терени има навсякъде по света и възстановяването им е дълъг и сложен процес. Днес всеки проект за добив на полезни изкопаеми, за индустриално производство или площадка за депониране на отпадъци включва задължително план с визия за рекултивация след приключване на дейността. Възстановяването на нарушени терени възвръща естествения  облик на земите съобразно природните условия и местния ландшафт.

Този процес в Елаците-Мед АД се извършва въз основа на съгласувани от Министерството на енергетиката Цялостен работен проект за добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”, Софийска област, до 2031 г. и работен проект за рекултивация. В тях са предвидени рекултивационни мероприятия на терени, които няма да бъдат засегнати от бъдещото развитие на рудника. Възстановяването им е започнало от 2011 г.

Избран е подход, съобразен с най-добрите практики в ЕС: „Най-добри практики за управление на отпадъци от минната индустрия – хвост и скален отпадък”. Целта е терените да се върнат в максимално близък вид до естествените природни местообитания.

Рекултивацията включва два основни етапа. На първо място това е техническата рекултивация – почистване, подготовка, подравняване до крайно оформяне, изграждане на отводнителни канавки, както и полагане на хумусен почвен слой върху повърхността. По протежението на откоса е предвидено да се изграждат противоерозионни задържащи прегради. Биологичната рекултивация включва агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на условия за затревяване със специални тревни смески за рекултивация и засаждане на дървесни видове.

И тази година през май служители на рудник „Елаците“ извършиха рекултивация на близо 19 дка нарушени терени от Източното насипище на рудника. Засадени бяха 2500 броя фиданки акация, явор и златен дъжд на площ от 10,5 дка и бяха затревени с тревни смески 8,2 дка.

От 2011 год. досега са възстановени над 300 дка от Източното насипище.

Оставащите за рекултивация площи ще бъдат изпълнени съгласно разработения проект за рекултивация. Ръководството на Елаците-Мед АД продължава да работи за устойчивото развитие на рудника и района на гр. Етрополе, с отговорно отношение към околната среда и с грижа за хората, като осигурява така важните суровини за прехода към декарбонизация.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button